View Paripatro
Search :

NoNameDate
14683 જુનિયર ક્લાર્ક/ક્લાર્ક-કમ-ટાઇપીસ્ટ/ટાઇપીસ્ટ સંવર્ગની અધ્યતન સ્થિતિની પ્રવરતા યાદી તૈયાર કરવા માટેની 8/2/2021 5:46:31 PM
14682 HMAT પરીક્ષા ૨૦૨૧ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે ઉપસ્થિત થનાર ઉમેદવારો માટે અગત્યની સૂચના. 8/2/2021 5:42:56 PM
14681 નેશનલ અને સ્ટેટ લેવલ રૂરલ આઇ. ટી. ક્વીઝ બાબત. 8/2/2021 5:40:40 PM
14680 મે ૨૦૨૧ ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહના નિયમિત વિધાર્થીઓના with held પરીણામ બાબત. 8/2/2021 5:38:50 PM
14679 મદદનીશ શિક્ષણ નિરીક્ષકની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા રાજ્ય કક્ષાનો જિલ્લા ફેરબદલી કેમ્પ યોજવા બાબત. 8/2/2021 4:52:20 PM
14678 હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત દુરદર્શન કેન્દ્ર ડીડી ગિરનાર પર શૈક્ષણિક કાર્યનું ૧ ઓગસ્ટ થી ૩૧ ઓગસ્ટ સુધી નું સ 8/2/2021 12:23:35 PM
14677 રાજ્યની સરકારી અને બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના સમય નિયત કરવા બાબત. 8/2/2021 12:12:39 PM
14676 માહે ઓકટોબર ૨૦૧૯ થી ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ સુધીના મોંઘવારી તફાવત બાબત. 8/2/2021 12:09:23 PM
14675 ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી ના બાળવિશ્વ માસિકનું લવાજમ ભરવા બાબત. 8/2/2021 12:07:10 PM
14674 નિષ્ઠા સેકન્ડરી 2.0 ની ટેલિકોન્ફરન્સમાં શિક્ષકો અને આચાર્યોને જોડાવા બાબત. 8/2/2021 12:03:18 PM
14673 વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં ફાળવેલ (Nss) સ્વયં સેવકો ની સંખ્યા પ્રમાણે ડેટા મોકલવા બાબત. 7/30/2021 4:12:48 PM
14672 માઘ્યમિક અને ઉરચતર માઘ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકોને નિષ્ઠા શિક્ષક તાલીમમાં શિક્ષકો અને આચાર્યોને જોડવા બા 7/30/2021 12:35:22 PM
14671 યુવા ઉત્સવ સ્પર્ધા બાબત. 7/30/2021 12:31:49 PM
14670 મોબાઈલ ટુ સ્પોર્ટ્સ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગાયન સ્પર્ધા બાબત. 7/30/2021 12:28:50 PM
14669 દેશની સ્વતંત્રતાના ૭૫ વર્ષ નિમિતેની ઉજવણીના ભાગરૂપે ઈસરો દ્વારા ઓનલાઇન ક્વીઝ સ્પર્ધાના આયોજન બાબત. 7/29/2021 3:26:09 PM
14668 લઘુમતી શાળાઓની માહિતી મોકલવા બાબત. 7/27/2021 3:03:13 PM
14667 રાજ્યની તમામ બોર્ડની માઘ્યમિક અને ઉરચતર માઘ્યમિક શાળાઓમાં ધોરણ ૯ થી ધોરણ ૧૧ માં પ્રત્યક્ષ શિક્ષણકાર્ 7/26/2021 4:01:19 PM
14666 ગ્રાન્ટેડ શાળાઓની વિદ્યાર્થીનીઓને વિનામૂલ્યે શિક્ષણ પૂરું પાડવા ખર્ચની માહીતી મોકલવા બાબત. 7/26/2021 2:38:39 PM
14665 Restoration an upgrading of pension as per 7th pay commission grievance of smt.pratibha a.gandhi, nd 7/22/2021 5:49:01 PM
14664 માઘ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા મે ૨૦૨૧ના નિયમિત ઉમેદવારોના પરિણામના સાહિત્ય નું વિતરણ બાબત. 7/22/2021 5:37:26 PM
14663 હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત દુરદર્શન કેન્દ્ર ડીડી ગિરનાર પર શૈક્ષણિક કાર્યના પ્રસારણ બાબત. 7/22/2021 5:26:37 PM
14662 અખબારી યાદી. 7/20/2021 5:38:31 PM
14661 ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરિક્ષા મે ૨૦૨૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ના નિયમિત ઉમેદવારોના પરિણામ બાદની કાર્યવાહ 7/20/2021 2:15:48 PM
14660 ગુજકોસ્ટ દ્વારા આયોજિત રૂરલ કિવ્ઝમાં ભાગ લેવા બાબત. 7/19/2021 3:13:18 PM
14659 અખબારી યાદી. 7/14/2021 3:52:15 PM
14658 શાળાઓમાં ધોરણ ૧૨માં પ્રત્યક્ષ શિક્ષણ કાર્ય માટે હાજરી આપવા માટે વાલીઓ દ્વારા અપાયેલ સંમતિપત્રની વિગ 7/14/2021 3:51:32 PM
14657 અફઘાનિસ્તાન, બાંગ્લાદેશ અને પાકિસ્તાન લઘુમતી સમુદાયના નાગરિકોના બાળકોને શિક્ષણની સુવિધા પુરી પાડવા બ 7/14/2021 3:42:06 PM
14656 વર્ગ વધારાની હંગામી અન્વયે સૂચના બાબત. જરૂરિયાત 7/14/2021 1:00:00 PM
14655 રાજ્યની તમામ બોર્ડની માઘ્યમિક અને ઉરચતર માઘ્યમિક શાળાઓમાં ધોરણ ૧૨ ના તમામ પ્રવાહોમાં પ્રત્યક્ષ શિક્ષ 7/14/2021 11:46:29 AM
14654 અખબારી યાદી. 7/13/2021 11:40:47 AM
14653 અખબારી યાદી. 7/13/2021 11:40:22 AM
14652 બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં વર્ગ વધારા બાબતે ઓનલાઇન દરખાસ્ત કરવા બાબત. 7/9/2021 3:42:09 PM
14651 સને ૨૦૨૦-૨૧ નું શાળાનું ઓડિટ કરાવી સી.એ. રિપોર્ટ આ કચેરીએ મોકલી આપવા બાબત. 7/9/2021 2:58:32 PM
14650 વિદ્યાર્થીઓને કારકિર્દીનું ઘડતર માટે જરૂરી માર્ગદર્શન મેળવવા interest assessment test આપવા બાબત. 7/8/2021 1:42:21 PM
14648 ICT@SCHOOLS યોજના અંતર્ગત teachers training બાબત. 7/7/2021 12:01:19 PM
14647 UDISE ૨૦૨૧-૨૨ ની કામગીરી કરવા બાબત. 7/6/2021 5:16:22 PM
14646 પત્રમાં ધોરણ ૧ થી ૧૨ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓ માટે aadhar enables dise chid tracking system 2021- 7/6/2021 5:00:57 PM
14645 અખબારી યાદી. 7/5/2021 5:09:50 PM
14644 રાજ્યની સરકારી અને બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓનો સમય સવારે રાખવા બાબત. 7/5/2021 5:09:31 PM
14643 ધોરણ ૯, ૧૦ અને ૧૨ ની નિદાન કસોટીના આયોજન બાબત 7/5/2021 1:15:49 PM
14642 પ્રવેશ યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર બાબત 7/5/2021 1:13:40 PM
14641 ધોરણ ૧૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ શૈક્ષણીક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ના પ્રવેશ આપવા બાબત. 7/5/2021 1:06:11 PM
14640 કોમ્પ્યુટર કૌશલ્ય ની CCC પરીક્ષા પાસ કરવામાંથી મુક્તિ આપવા બાબત. 7/5/2021 12:22:26 PM
14639 બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણીક કર્મચારીઓ માટે પગ 7/5/2021 12:19:25 PM
14638 ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની દરખાસ્તો મોકલી આપવા બાબત. 7/5/2021 12:13:03 PM
14637 Restoration an upgrading of pension as per 7th pay commission grievance of smt.pratibha a.gandhi, nd 7/2/2021 12:44:40 PM
14636 અખબારી યાદી. 7/1/2021 9:19:02 PM
14635 માઘ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માં ધોરણ ૯ અને ધોરણ ૧૧ માં પ્રવેશ કાર્યવ 7/1/2021 9:17:27 PM
14634 ધોરણ ૧૨ ના પરિણામ તૈયાર કરવા માટે ધોરણ ૧૦ nios, cbse અને Gshseb થી પાસ થયેલ ઉમેદવારોના વિષયો અને ગુ 7/1/2021 8:45:27 PM
14633 માઘ્યમિક અને ઉરચતર માઘ્યમિક શાળાઓમાં શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માં ધોરણ ૯ અને ધોરણ ૧૧ માં પ્રવેશ કાર્યવા 6/30/2021 3:29:17 PM
14632 Digital gujrat portal માં વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં સરસ્વતી સાધના સાયકલ સહાય યોજના હેઠળ ધોરણ ૯માં અભ્યાસ કરતી 6/30/2021 3:26:57 PM
14631 ધોરણ ૯ થી ૧૨ના વિધાર્થીઓ માટે BISAG ના માધ્યમથી શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરવા બાબત. 6/25/2021 3:42:02 PM
14630 ગુજરાત રાજ્ય સેવા (તબીબી સારવાર) નિયમો-૨૦૧૫ માં સ્પષ્ટતા કરવા બાબત. 6/25/2021 3:35:21 PM
14629 શાળાના શૈક્ષણિક અને બિન શૈક્ષણીક કર્મચારીઓની માહીતી મોકલવા બાબત. 6/25/2021 1:33:24 PM
14628 શાળા વ્યવસાથાપન સમિતિની પુનઃ રચના કરવા બાબત. 6/23/2021 12:46:58 PM
14627 સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષમાં અભ્યાસ કરતા ધોરણ ૧૨ ના નિયમિત વિધાર્થીઓના પરિણામ તૈયાર કરવા અંગે બાયસેગ ના 6/23/2021 12:18:14 PM
14626 અખબારી યાદી. 6/23/2021 12:13:37 PM
14625 અખબારી યાદી. 6/23/2021 12:12:30 PM
14624 ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ વિનિયમો- ૧૯૭૪ ના વિનિયમ ૯-(૧૩)(૩) માં સુધારા કરવા બાબત. 6/23/2021 12:11:37 PM
14623 સને ૨૦૨૧-૨૨ ના વર્ષની બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓને નિભાવ ગ્રાન્ટ ફાળવવા 6/22/2021 5:47:52 PM
14622 અખબારી યાદી. 6/22/2021 3:11:17 PM
14621 અખબારી યાદી. 6/22/2021 12:43:52 PM
14620 તા.૨૧ જૂન 'વિશ્વ યોગ દિવસ' બાબત. 6/22/2021 12:34:27 PM
14619 અખબારી યાદી. 6/19/2021 1:56:14 PM
14618 Covid સંબંધી કોર્ષ બાબત. 6/17/2021 4:46:59 PM
14617 આપત્તિ જોખમ વ્યવસ્થાપનના બેઝિક ગુજરાતી/અંગ્રેજી માધ્યમ ઓનલાઇન કોર્ષ પૂર્ણ કરવાની તારીખ ૩૦/૦૬/૨૦૨૧ સુ 6/17/2021 4:45:21 PM
14616 પ્રાથમિક અને માધ્યમિક શાળાઓને પ્રિ મેટ્રિક સ્કોલર શિષ ના ફોર્મ digital gujrat portal પર ઓનલાઇન ભરવા 6/17/2021 4:41:20 PM
14615 વાર્ષિક ઇજાફો છોડવા બાબત. 6/17/2021 3:26:08 PM
14614 વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે શિષ્યવૃત્તિ ની દરખાસ્તો મોકલવા બાબત. 6/15/2021 3:37:03 PM
14613 એન.સી.ઇ.આર. ટી દ્વારા તૈયાર થયેલ ઓનલાઇન કોર્ષની માહીતી આપવા બાબત. 6/15/2021 3:35:53 PM
14612 ધોરણ ૧ થી ૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે બ્રિજકોર્ષ કલાસ રેડીનેશ જ્ઞાનસેતું કાર્યક્રમ બાબત. 6/14/2021 2:09:40 PM
14611 વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ ની માહિતી મોકલવા બાબત. 6/12/2021 5:55:20 PM
14610 મારું ગામ કોરોના મુક્ત ગામ કોવિડ 19 રસીકરણ જાગૃતિના તાલીમ કાર્યક્રમ અંગે. 6/11/2021 3:10:00 PM
14609 આંતરાષ્ટ્રીય યોગ દિવસ- ૨૦૨૧ ઉજવણી બાબત 6/11/2021 3:08:21 PM
14608 વર્ષ ૨૦૨૧ ધોરણ ૧૦ એસ.એસ.સી. પરીક્ષાના નિયમિત ઉમેદવારોના ઓનલાઇન ગુણ ભરવાની સૂચનાઓ. 6/11/2021 12:33:53 PM
14607 ગ્રામ્ય અને શહેરી સ્તરે માર્ચ ૨૦૨૦ બાદ કોવિડ.૧૯ થી અનાથ કે એકવાલી નું મૃત્યુ થયું હોય તેવા બાળકોની મ 6/11/2021 12:14:00 PM
14606 Digital gujrat portal પર S.E.B.C,E.B C., Minorty, NTDNT most backword classes ના વિદ્યાર્થીઓ ની પ્ર 6/11/2021 11:51:59 AM
14605 ફાયર સેફ્ટી સર્ટિફિકેટ ઈશ્યું કરવા બાબત . 6/11/2021 11:43:40 AM
14604 રાષ્ટ્રીય પારિતોષિક ૨૦૨૦ માટે નવી માર્ગદર્શિકા મુજબ online ડેટા એન્ટ્રી કરવા બાબત. 6/8/2021 12:37:03 PM
14603 રાજ્યની તમામ બોર્ડની પ્રાથમિક, માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શાળાઓમાં ઓનલાઇન શિક્ષણ કાર્ય ચાલુ કરવા 6/8/2021 12:29:53 PM
14602 રાજ્યની પ્રાથમિક માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં hom learning દ્વારા શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ શરૂ ક 6/8/2021 12:26:50 PM
14601 રાજ્યની પ્રાથમિક માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં hom learning દ્વારા શૈક્ષણિક પ્રવૃત્તિઓ શરૂ ક 6/8/2021 12:23:22 PM
14600 નવા નિમાયેલ કર્મચારીઓના એમ્પ્લોયમેન્ટ નંબર ફાળવણી બાબત. 6/7/2021 4:09:02 PM
14599 યુવતીઓના માસિક ધર્મ સમયે થતાં ભેદભાવ અટકાવવા બાબત. 6/5/2021 1:14:38 PM
14598 ધોરણ ૧ થી ૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે બ્રિજકોર્ષ કલાસ રેડીનેશ જ્ઞાનસેતું કાર્યક્રમ બાબત. 6/5/2021 1:11:38 PM
14597 રાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક ભરતી વર્ષ ૨૦૨૧ અન્વયે ખાલી જગ્યાઓ ભરવા અ 6/5/2021 9:31:50 AM
14596 ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચત્તર માધ્યમિક શિક્ષણ અધિનિયમ ૧૯૭૨ ની કલમ ૪૦(ક) માં સુધારા અંગે. 6/4/2021 3:54:25 PM
14595 ધોરણ-૧૦ ના નિયમિત વિદ્યાર્થીઓને બોર્ડની જાહેર પરીક્ષા-૨૦૨૧ના બદલે માસ પ્રમોશનથી પાસ જાહેર કરવાની જોગ 6/4/2021 3:44:45 PM
14594 ધોરણ-૧૦ બોર્ડની જાહેર પરીક્ષા-૨૦૨૧ના બદલે નિયમિત વિદ્યાર્થીઓને માસ પ્રમોશનથી પાસ જાહેર કરવાની જોગવાઈ 6/3/2021 8:21:56 PM
14593 નિબંધ સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા બાબત. 6/3/2021 6:10:05 PM
14592 તા.૩૧/૦૫/૨૦૨૧ ની સ્થિતિ એ નિવૃત્ત થયેલ હોય તેવા કર્મચારીઓના બાકી રજા રોકડના બિલો બાબત. 6/3/2021 3:38:11 PM
14591 ધોરણ ૧ થી ૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે બ્રિજકોર્ષ કલાસ રેડીનેશ જ્ઞાનસેતું કાર્યક્રમ બાબત. 6/3/2021 12:37:51 PM
14590 Nep ૨૦૨૦ સંદર્ભ scf તૈયાર કરવા માટે વિવિધ વિષયોના પોઝિશન પેપર માટે મંતવ્યો મંગાવવા બાબત. 6/3/2021 12:33:43 PM
14589 જિલ્લામાં આવેલ માઘ્યમિક અને ઉરચતર માઘ્યમિક શાળાઓમાં pil.૧૧૮/૨૦૨૦ ના ઓરલ ઓર્ડર નો અમલ કરવા બાબત. 6/3/2021 12:25:30 PM
14588 લઘુલાયકાત વાળા વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહના શિક્ષકોની માહિતી મોકલવા બાબત. 5/28/2021 7:30:48 PM
14587 ધોરણ ૯ થી ૧૨ના વિધાર્થીઓ માટે BISAG ના માધ્યમથી શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરવા બાબત. 5/25/2021 2:43:19 PM
14586 ધો ૧ થી ૧૦ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે બ્રિજકોર્ષ-કલાસરેડીનેશ જ્ઞાનસેતુ કાર્યક્રમ બાબત. 5/25/2021 2:38:28 PM
14585 મદદનીશ શિક્ષણ નિરીક્ષકની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા જિલ્લા કક્ષાનો કેમ્પ યોજવા બાબત. 5/24/2021 3:27:35 PM
14584 જિલ્લા/તાલુકા ફેરબદલી પામેલ મદદનીશ શિક્ષક/શિક્ષણ સહાયકોને બદલી વાળી જગ્યાએ હાજર થવા ફરજ મુક્ત કરવા બ 5/24/2021 3:23:12 PM
14583 ઓનલાઇન સમરકેમ્પ કલા મૂતમ ૨૦૨૧ બાબત. 5/19/2021 2:34:51 PM
12345678910...
Back Page
Arrow

Importent Link

Importent Link

About Web

Contact US

Banaskantha Jilla Acharya Sangh
Contact :- (02742) 236571
Email :- bkacharyasangh2014@gmail.com
Web :- www.bkhighschool.org