View Paripatro
Search :

NoNameDate
14516 વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ બાબત. 2/26/2021 6:12:48 PM
14515 પાલનપુર નગરપાલિકા સામાન્ય ચૂંટણી ૨૦૨૧. 2/26/2021 12:57:57 PM
14514 શૈક્ષણીક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં ધોરણ ૯ થી ૧૨ની શાળાકીય પરીક્ષા લેવા બાબત. 2/25/2021 2:54:44 PM
14513 ૨૦૨૦-૨૧ નું એનરોલમેન્ટ બાબત. 2/24/2021 4:21:06 PM
14512 માઘ્યમિક શાળાઓના ખાતાના બેંક એકાઉન્ટની વિગત મોકલવા બાબત. 2/24/2021 1:15:36 PM
14511 ધો ૧૦ના ગણિત અને વિજ્ઞાન વિષયના પાઠ્યપુસ્તક ક્યુ આર કોડ અન્વયે દીક્ષા પોર્ટલ પર અપલોડ કરેલ ઇ કન્ટેન્ 2/20/2021 4:28:32 PM
14510 રાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના બિન શૈક્ષણિક કર્મચારી ઓનું સંખ્યાબળ 2/20/2021 2:17:48 PM
14509 વર્ચ્યુઅલ રાષ્ટ્રીય રમકડા મેળામાં ઓનલાઇન લીકથી રજિસ્ટ્રેશન કરાવવા બાબત. 2/20/2021 1:27:50 PM
14508 પરીક્ષા પે ચર્ચા ૨૦૨૧ અંતર્ગત ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેશન કરવા બાબત. 2/19/2021 4:06:06 PM
14507 તા.૨૧/૦૨/૨૦૨૧ ના રોજ માતૃ ભાષા દિવસની ઉજવણી બાબત. 2/19/2021 4:00:18 PM
14506 રાજ્યની સરકારી બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં વર્ષ ૧૯૭૫ થી ૨૦૨૦ નિમણુક પા 2/18/2021 6:43:54 PM
14505 ધોરણ ૯ થી ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓ માટે BISAG ના માધ્યમથી શૈક્ષણીક કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરવા બાબત. 2/18/2021 4:40:30 PM
14504 જિલ્લામાં આવેલી લઘુતમ સંચાલિત ટ્રસ્ટ ગ્રાન્ટ ઇન એઈડ માઘ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓની માહિતી મોકલ 2/18/2021 4:35:07 PM
14503 સરકારી અને બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાં શૈક્ષણીક કર્મચારીઓના મહેકમની અદ 2/18/2021 4:32:32 PM
14502 બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓના સંવર્ગ વાર મહેકમની અદ્યતન વિગતો મોકલી આપવા બાબત. 2/18/2021 1:51:45 PM
14501 અખબારી યાદી. 2/17/2021 12:06:03 PM
14500 ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની દરખાસ્તો મોકલી આપવા બાબત. 2/17/2021 11:27:46 AM
14499 કામધેનુ ગૌ વિજ્ઞાન ઓનલાઇન કસોટી બાબત. 2/12/2021 11:09:38 AM
14498 રહે રહેમરાહે આ નિમણૂકને યોજના અન્વયે રહેમરાહે નિમણૂંક પામેલ અને હાલ સરકારી સેવામાં ફરજ બજાવતા તમામ ક 2/11/2021 5:04:40 PM
14497 ઉચ્ચક નાણાકીય સહાય અંગેના કેસોના તાત્કાલિક નિકાલ બાબત. 2/10/2021 3:52:57 PM
14496 પેન્શન કેસ રજુ કરવા બાબત. 2/9/2021 11:22:21 AM
14495 ગત નાણાકીય વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ તથા વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ અંતર્ગત ઈ-કુબેર પદ્ધતિના અમલીકરણ બાદ જે વિદ્યાર્થીઓને પ્રિ 2/8/2021 4:29:27 PM
14494 રાષ્ટ્રીય ઇન્ડિયન મીલીટરી કોલેજ (rimc) દેહરદુન પ્રવેશ પરિક્ષા જૂન ૨૦૨૧ બાબત. 2/8/2021 3:58:28 PM
14493 શૈક્ષણીક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ (સા.પ્ર/વિ. પ્ર) ના જૂના કોર્ષ માં ૩૦%નો ધટાડો કરેલ અ 2/6/2021 2:55:37 PM
14492 અખબારી યાદી. 2/6/2021 2:51:08 PM
14491 શૈક્ષણીક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે ધોરણ ૧૧/૧૨ ઉત્તર બુનિયાદી/વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહના વિષયોના સુધારેલ અભ્યાસક્ર 2/6/2021 2:49:40 PM
14490 અખબારી યાદી. 2/6/2021 12:39:45 PM
14489 ઉ.મા.પ્ર. પરીક્ષા, મે-૨૦૨૧ની ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહની માર્ચ/એપ્રિલમાં યોજાનાર પ્રાયોગિક પરીક્ષા માટે 2/6/2021 12:16:12 PM
14488 સંવેદના અભિયાન અંતર્ગત શ્રદ્ધાના રંગો થીમ આધારિત રાષ્ટ્રીય વિશિષ્ટ ચિત્ર અને કાવ્ય લેખન સ્પર્ધા બાબત 2/5/2021 1:49:38 PM
14487 સ્કૂલ રજીસ્ટ્રેશન ૨૦૨૧ ના સંદર્ભ જિલ્લા કક્ષાએ ઉદભવતા પ્રશ્નોના માર્ગદર્શન બાબત. 2/2/2021 5:13:43 PM
14486 વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે ૪૯-વિકાસશીલ તાલુકાનું પૂર્વ આયોજન મોકલી આપવા અંગે. 2/2/2021 4:05:45 PM
14485 માન. મુખ્યમંત્રીશ્રી સાથે મોકળા મને કાર્યક્રમમાં વિચરિત-વિમુકિત જાતિ અંગે રજૂઆતો બાબતે. 2/2/2021 3:49:32 PM
14484 સરસ્વતી સાધના યોજના હેઠળ સાયકલની દરખાસ્ત મોકલવા બાબત. 2/2/2021 3:45:26 PM
14483 આર.ટી.આઇ બાબત. 2/2/2021 3:35:50 PM
14482 સાતમા પગાપંચના સ્ટીકર બાબત. 2/1/2021 5:40:57 PM
14481 રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ કસોટી ની હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા બાબત. 2/1/2021 4:53:33 PM
14480 હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત દૂરદર્શન કેન્દ્ર ડીડી ગિરનાર પર શૈક્ષણિક કાર્યનું ૧ ફેબ્રઆરી થી ૧૫ ફેબ્રઆરી ૨૦૨૧ 2/1/2021 4:48:47 PM
14479 બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયક ભરતી 2016 માં ફાળવેલ ઉમેદવાર 2/1/2021 3:07:19 PM
14478 રોડ અકસ્માત અને સલામતી કોરોના વાયરસ રસીકરણ અભિયાન યુવા કાર્યક્રમ યુનિસેફ અંતર્ગત પ્રોગ્રામ ઓફિસર માટ 2/1/2021 2:59:50 PM
14477 નેશનલ મીન્સ કમ મેરીટ સ્કોલરશીપ (NMMS) પરીક્ષાની તારીખ માં સુધારો કરવા બાબત. 1/30/2021 3:18:01 PM
14476 સ્કૂલ રજીસ્ટ્રેશન ૨૦૨૧ ના સંદર્ભ જિલ્લા કક્ષાએ ઉદભવતા પ્રશ્નોના માર્ગદર્શન બાબત. 1/30/2021 3:13:41 PM
14475 રાજ્યમાં આવેલ તમામ સરકારી ગ્રાન્ટેડ અને નોન ગ્રાન્ટેડ બોર્ડની માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં 1/30/2021 10:48:43 AM
14474 વર્ષ ૨૦૨૧ અને ત્યારબાદ એસ.એસ.સી ની પરીક્ષા આપનાર રીપીટર વિદ્યાર્થીઓના અભ્યાસક્રમ બાબત. 1/29/2021 4:53:25 PM
14473 ધોરણ ૯ થી ૧૨ના વિધાર્થીઓ માટે BISAG ના માધ્યમથી શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરવા બાબત. 1/29/2021 11:54:45 AM
14472 કોવિડ-૧૯ ની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઇ પ્રવેશથી વંચિત રહેલ ધોરણ-૯ થી ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓને શાળા 1/27/2021 5:42:55 PM
14471 પ્રાથમિક માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા ૨૦૨૦ ના આવેદનપત્રો ભરાવવાનો સમયગાળો લંબાવવા બાબત. 1/27/2021 4:58:43 PM
14470 ધોરણ ૯ થી ૧૨ના વિધાર્થીઓ માટે દૂરદર્શન ડી.ડી.ગિરનાર ચેનલ પરથી પ્રસારિત થતા શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો નિહાળ 1/27/2021 4:56:46 PM
14469 અખબારી યાદી. 1/27/2021 4:22:45 PM
14468 શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ ધોરણ ૧૧/૧૨ વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહના વિષયોના સુધારેલ અભ્યાસક્રમની વિગતો મોકલવા બા 1/27/2021 4:21:36 PM
14467 રાજ્યની બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા ઉદ્યોગ શિક્ષક ને પ્રથમ, દ્વિતીય અને 1/27/2021 2:43:50 PM
14466 ધોરણ ૧૦/૧૨ માં અભ્યાસ કરતા વિદ્યાર્થીઓને જાતિ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબત. 1/27/2021 1:10:06 PM
14465 તા.30 મી જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ શનિવારના રોજ શહીદ દિન નિમિતે મોન પાડવા તથા શહીદ વિરોના બલિદાનને ગૌરવપૂર્ણ કા 1/27/2021 12:16:50 PM
14464 રાજ્યની બિન સરકારી ગ્રાન્ટેડ ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા ઉદ્યોગ શિક્ષક ને પ્રથમ, દ્વિતીય, ત 1/25/2021 5:35:15 PM
14463 પાલનપુર નગરપાલિકા સામાન્ય ચૂંટણી ૨૦૨૧ બાબત. 1/25/2021 5:04:22 PM
14462 વાર્ષિક પરીક્ષાના આયોજન માટે ઇન્ડેન્ટ ફોર્મ ભરીને મોકલવા બાબત. 1/25/2021 5:01:13 PM
14461 વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં અનુસૂચિત જાતિ (sc) ના બાકી રહેલ વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિ ની ઓનલાઇન દરખાસ્ત મોકલવા 1/22/2021 12:15:55 PM
14460 વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં અનુસૂચિત જાતિ (sc) ના બાકી રહેલ વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિ ની ઓનલાઇન દરખાસ્ત મોકલવા 1/22/2021 12:14:32 PM
14459 વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં અનુસૂચિત જાતિ (sc) ના બાકી રહેલ વિદ્યાર્થીઓની શિષ્યવૃત્તિ ની ઓનલાઇન દરખાસ્ત મોકલવા 1/22/2021 12:12:59 PM
14458 રાષ્ટ્રીય મતદાતા દિવસ ૨૦૨૧ ની ઉજવણી કરવા બાબત. 1/22/2021 11:30:38 AM
14457 પેટ્રોલીયમ સંરક્ષણ અનુસંધાન સંઘ દ્વારા પેટ્રોલીયમ ઉત્પાદનોના સંરક્ષણની જાગૃતિ માટે શાળાના વિદ્યાર્થી 1/21/2021 12:16:46 PM
14456 ડિજિટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં સરસ્વતી સાયકલ સહાય યોજના અન્વયે અનુસૂચિત જાતિની બાકી રહેલ 1/21/2021 12:01:38 PM
14455 Kamdhenu gau vigyan prachar prasar exam. 1/19/2021 2:56:56 PM
14454 વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડ વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ ની માહિતી મોકલવા બાબત. 1/19/2021 2:47:02 PM
14453 ધાર્મિક લઘુમતી ની પ્રિ-મેટ્રિક, પોસ્ટ મેટ્રિક અને મેરીટ કમ મીન્સ શિષ્યવૃત્તિ ના વિદ્યાર્થીઓની online 1/19/2021 12:39:40 PM
14452 છઠ્ઠી એકમ કસોટી ધો.૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ, અંગ્રેજી પ્રથમ ભાષા (૦૦૬) ના અભ્યાસક્રમ માં સુધારા બાબત. 1/16/2021 4:47:28 PM
14451 હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત દુરદર્શન કેન્દ્ર ડીડી ગિરનાર પર શૈક્ષણિક કાર્યનું ૧૬ જાન્યુઆરી થી ૩૧ જાન્યુઆરી ૨ 1/16/2021 4:44:32 PM
14450 સાતમા પગાપંચના સ્ટીકર બાબત. 1/16/2021 4:35:18 PM
14449 અખબારી યાદી. 1/16/2021 12:10:09 PM
14448 તા.૧૧/૦૧/૨૦૨૧ થી ધોરણ-૧૦ અને ધોરણ-૧૨ ના વર્ગો શરૂ થતા ઓનલાઇન હાજરી પુરવા અંગે. 1/16/2021 12:08:03 PM
14447 રાષ્ટ્રીય માર્ગ સલામતી માસની ઉજવણી કરવા બાબત. 1/16/2021 11:34:02 AM
14446 Pulse polio vaccination campaign on 17 January, 2021- regarding. 1/16/2021 11:32:51 AM
14445 બિન સરકારી માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાય ભરતી પ્રક્રિયા ૨૦૧૬ના પાંચમા તબક્કા અન્ 1/13/2021 8:27:43 PM
14444 શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે ધોરણ-૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહના પ્રાયોગિક પરીક્ષાના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ મોકલવા બાબ 1/12/2021 4:09:36 PM
14443 રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ પરીક્ષા NTSE ની પરીક્ષા તારીખ જાહેર કરવા બાબત. 1/11/2021 6:30:39 PM
14442 બોર્ડ દ્વારા શાળા રજિસ્ટ્રેન ની માહિતી ભરવા માટે BISAG મારફતે માર્ગદર્શન આપવા બાબત. 1/11/2021 6:27:24 PM
14441 સને ૨૦૨૦-૨૧ માટે રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના (nss) સ્વંય સેવકોની ફાળવણીની યાદી મોકલવા બાબત. 1/11/2021 2:59:47 PM
14440 નવા શૈક્ષણિક સત્ર ૨૦૨૧ થી નવી માધ્યમિક ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓની મંજુરી બાબત. 1/11/2021 1:02:06 PM
14439 અખબારી યાદી. 1/8/2021 9:37:54 PM
14438 પ્રાથમિક-માધ્યમિક શિક્ષણ શિષ્યવૃત્તિ પરીક્ષા ૨૦૨૦. 1/8/2021 9:35:15 PM
14437 માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ ના વર્ગો ચાલુ કરવા બાબત. 1/8/2021 9:30:21 PM
14436 ભારત સરકારશ્રીની ધાર્મિક લઘુમતીઓ(મુસ્લિમ,શીખ, બોદ્ધ, પારસી, જેન, ખ્રીસ્તી) માટેની પ્રી- મેટ્રિક, પોસ 1/5/2021 6:18:31 PM
14435 ભાડાપટ્ટો રીન્યુ કરવા બાબત. 1/5/2021 6:11:34 PM
14434 રજની સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં જિલ્લા ફેર બદલી થયેલ માધ્યમિક શિક્ષકો શિક્ષણ સહાયકોને છુટા કરવા બાબત 1/5/2021 1:55:18 PM
14433 સરકારી માધ્યમિક શાળા માં ફેર બદલી થયેલ માધ્યમિક વિભાગમાં કામ કરતા મદદ શિક્ષકો શિક્ષણ સહાયકોને છુટા ક 1/5/2021 1:54:32 PM
14432 સરકારી માધ્યમિક શાળાઓમાં શિક્ષણ સહાયકની ભરતી 2019 નિમણૂક પામેલ શિક્ષણ સહાયકોને હાજર કરવા બાબત 1/5/2021 1:52:21 PM
14431 હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત શૈક્ષણિક કાર્યનું ૧ જાન્યુઆરી થી ૧૫ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ નું સમય પત્રક. 1/2/2021 4:10:23 PM
14430 National youth parliament festival 2021: be the voice of india. 1/2/2021 3:54:14 PM
14429 ધોરણ-૯ થી ૧૨ના વિદ્યાર્થીઓ માટે BISAG ના માધ્યમથી શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો પ્રસારિત કરવા બાબત. 1/1/2021 5:47:07 PM
14428 શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે ધોરણ ૧૦ અને ધોરણ ૧૨ ના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ મોકલવા બાબત. 1/1/2021 5:41:21 PM
14427 આઉટસોર્સ થી રોકેલ કર્મચારીને છૂટા કરવા બાબત. . 1/1/2021 5:27:58 PM
14426 પ્લસ પોલિયો રસીકરણ અભિયાન તા.૧૭ મી જાન્યુઆરી-૨૦૨૧.(એન.એસ.એસ. સંલગ્ન શાળાઓ તમામ). 1/1/2021 1:14:17 PM
14425 પાકિસ્તાની હિંદુ શરણાર્થીઓ ને શિક્ષણની સુવિધા અંગેની માહિતી બાબત. 1/1/2021 12:22:59 PM
14424 દૂરદર્શન ડી.ડી.ગિરનાર ચેનલ પરથી ધોરણ 9 થી 12 ના વિદ્યાર્થીઓ માટે home learning કાર્યક્રમ અંતર્ગત શૈક 12/31/2020 4:13:13 PM
14423 આયુષ્માન ભારત યોજના અન્વયે શાળા આરોગ્ય કાર્યક્રમ અંતર્ગત રાજ્યના માધ્યમિક તેમજ ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ 12/30/2020 4:08:36 PM
14422 શાળા સલામતી અન્વયે બાળકો માટે નિબંધ સ્પર્ધા અને વકૃતત્વ સ્પર્ધા યોજવા બાબત. 12/30/2020 3:35:25 PM
14421 દિવ્યાંગ વિદ્યાર્થીઓ માટે સરકારી શાળાઓમાં સુગમ્ય તા ઉભી કરવા બાબત 12/30/2020 12:25:31 PM
14420 જિલ્લાના બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના આચાર્યશ્રીઓના મર્જ થયેલ બેન્કોના ન 12/28/2020 1:08:24 PM
14419 રાજ્યની સરકારી પ્રાથમિક,માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં, કેજીબિવી તેમજ હોસ્ટેલમાં fire extingu 12/28/2020 12:29:15 PM
14418 શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માટે કેમ્પસ એમ્બેસેડસ ની નિયુક્ત કરવા બાબત. 12/28/2020 12:21:47 PM
14417 રાજ્ય સરકારની તમામ કચેરીઓ/બોર્ડ/કોપોરેશન/ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ સંસ્થાઓ દ્વારા થતા પત્ર વ્યવહારમાં દર્શાવવાન 12/28/2020 12:14:36 PM
12345678910...
Back Page
Arrow

Importent Link

Importent Link

About Web

Contact US

Banaskantha Jilla Acharya Sangh
Contact :- (02742) 236571
Email :- bkacharyasangh2014@gmail.com
Web :- www.bkhighschool.org