View Paripatro
Search :

NoNameDate
11729 ૭૦ મા જિલ્લા કક્ષાના વનમહોત્સવની ઉજવણી અને જિલ્લામાં ઘનિષ્ઠ વનીકરણ આયોજન બાબત. 5/24/2019 3:57:56 PM
11728 ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહ પરિણામ વિતરણ અંગે 5/24/2019 1:58:30 PM
11727 સને ૨૦૧૮-૧૯ ના વર્ષ ના સી.એ ઓડીટ કરાવી રીપોર્ટ આ કચેરીએ તાત્કાલિક મોકલી આપવા બાબત 5/23/2019 11:33:38 AM
11726 Videsh pravas 5/22/2019 6:10:45 PM
11725 વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ સરસ્વતી સાધના યોજના હેઠળ ધો-૯ ની સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ તથા આર્થિક પછાત વર 5/22/2019 3:29:30 PM
11724 વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ સરસ્વતી સાધના યોજના હેઠળ ધો-૯ ની સામાજિક અને શૈક્ષણિક રીતે પછાત વર્ગ તથા આર્થિક પછાત વર 5/22/2019 3:28:48 PM
11720 ગુજરાત માધ્યમિક બોર્ડ દ્વારા લેવાનાર પરીક્ષામાં માર્ચ 2019 આવેદન પત્રોની આવેદનપત્ર દીઠ સરકારી તથા ગ્ 5/16/2019 6:18:42 PM
11719 સરકારી અને ગ્રાન્ટ ઇન એઇડ શાળાઓને બોર્ડની જાહેર પરીક્ષા માટેના આવેદનપત્રો ભરવા બદલ રૂ. ૧૦ વિદ્યાર્થી 5/16/2019 5:03:09 PM
11718 નેશનલ ગ્રીન કોર્પ્સ (એન.જી.સી) કાર્યક્રમ હેઠળ શાળાઓમાં ઇકો ક્લબની સ્થાપના કરવા બાબત... 5/16/2019 4:50:22 PM
11717 ગુણચકાસણી/અવલોકન બાબત. 5/16/2019 4:26:33 PM
11716 જુન -૧૯ માસના દુરદર્શન અને બાયસેગ દ્વારા પ્રસારિત થતાં શૈક્ષણિક કાર્યક્રમોની વિગત મોકલવા બાબત... 5/16/2019 1:47:22 PM
11713 રાષ્ટ્રીય પારિતોષિક-૨૦૧૯ની નવી માર્ગદર્શિકા મુજબ online ડેટા એન્ટ્રી કરવા બાબત. 5/13/2019 12:49:06 PM
11712 digital gujarat portal પર પ્રિમેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ ગણવેશ સહાય યોજના ના અમલ બાબત. 5/13/2019 12:48:23 PM
11711 ધોરણ -૧૦ અને ધોરણ-૧૨ નાપાસ વિદ્યાર્થીને રાજ્ય બહાર પ્રવેશ મેળવવા માટે માઇગ્રેશન મેળવવા બાબત... 5/13/2019 12:46:17 PM
11710 શાળાઓ પાસેથી ઓડીટેડ સ્ટેટમેન્ટની નકલ મેળવવા બાબત. 5/10/2019 4:02:33 PM
11709 National Awards To Teachers- Initiation Of selection Process 5/9/2019 3:28:19 PM
11708 "3 days TOT on life skills education " તાલીમમાં મોકલવા બાબત 5/8/2019 5:02:27 PM
11707 માર્ચ-૨૦૧૯ HSC ધો. ૧૨ વિ. પ્રવાહના પરિણામ વિતરણ અંગે 5/8/2019 4:38:34 PM
11705 શાળાઓ ની શાળા રજીસ્ટ્રેશન ફોર્મ ની માહિતીનું વેરીફિકેશન કરવા બાબત 5/6/2019 5:53:38 PM
11704 શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦થી ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાં સામાન્ય પ્રવાહ,વ્યવસાયલક્ષી પ્રવાહ અને ઉત્તર બુનિયા 5/3/2019 2:22:58 PM
11703 ફી નક્કી કરી ફી એફિડેવિટ રજૂ કરવા અંગે. 5/2/2019 4:02:15 PM
11702 પ્રાણી અત્યાચાર નિવારણ સોસાયટી. 5/2/2019 11:56:40 AM
11701 શાળાઓમાં અભ્યાસ કરતી કન્યાઓને તેમની સાથે થતાં શારીરિક માનસિક અન્યાય સામે જાગૃત કરવા અંગે. 4/26/2019 5:25:26 PM
11700 સાતમા પગાર પંચના સ્ટીકર અંગે પરિપત્ર 4/25/2019 12:35:18 PM
11699 ડીજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર ઓનલાઈન પ્રી-મેટ્રીક શિષ્યવૃત્તિ દરખાસ્ત કરવા અંગે બાબત. 4/25/2019 12:16:01 PM
11698 બીજો ઉ.પ.ધો. દરખાસ્ત અંગે.(સરકારી) 4/22/2019 5:18:29 PM
11697 "રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ કસોટી-૨૦૧૮"પરીક્ષાના પરિણામ બાબત. 4/22/2019 1:11:13 PM
11696 એક વખત વપરાશ થતા પ્લાસ્ટિક અંગે. 4/22/2019 1:06:53 PM
11695 પોલીસ ઇન્સપેકટર (બિન હથિયારી) વર્ગ-૨ ની પ્રિલિમનરી પરીક્ષા માટે સમંતિપત્રક મોકલી આપવા બાબત. 4/22/2019 12:36:56 PM
11694 લોકસભા મતવિભાગની સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૧૯ 4/22/2019 12:19:47 PM
11693 રાજ્ય વેરા નિરીક્ષક વર્ગ-૩ ની પ્રિલિમનરી પરીક્ષા માટે સમંતિપત્રક મોકલી આપવા બાબત. 4/22/2019 12:10:25 PM
11692 લોકસભા સામાન્ય ચૂંટણી ૨૦૧૯ 4/20/2019 6:45:46 PM
11691 digital gujarat portal sc sidul cast 4/18/2019 3:46:34 PM
11690 ગુજકેટ-૨૦૧૯. 4/15/2019 12:56:19 PM
11689 લોક સભા ચુંટણી -૨૦૧૯ સંદર્ભ ચુંટણી ફરજ પરના સ્ટાફ માટે રહેણાંકની વ્યવસ્થા કરવા બાબત્ 4/11/2019 4:45:45 PM
11688 RMSA અને સરકારી બંને પ્રકારની શાળાએ ઉપરોક્ત માહિતી ગુગલ ફોર્મમાંં ભરીપવાની છે આ કામ દિન-૫માં પુરું ક 4/11/2019 3:44:26 PM
11687 Teacher Portal માં શાળાના શિક્ષકોની માહિતીની એન્ટ્રી/અપડેશન કરવા બાબત. 4/10/2019 12:34:34 PM
11686 સાતમા પગારપંચના સ્ટીકર મેળવવા બાબત 4/9/2019 7:31:10 PM
11685 ગ્રાન્ટેડ માધ્યમિક અને ઉ.મા શાળામાં તાસ દીઠ માનદ વેતનથી પ્રવાસી શિક્ષકની સેવા લેવા બાબત. 4/9/2019 4:38:12 PM
11684 મે-૧૯ માસના દુરદર્શન અને બાયસેગ દ્વારા પ્રસારિત થતાં શૈક્ષણિક કાર્યક્રમોની વિગત મોકલવા બાબત. 4/8/2019 4:20:22 PM
11683 વિદ્યાલક્ષ્મી બોન્ડની માહિતી મોકલવા બાબત 4/8/2019 4:11:46 PM
11682 શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૯-૨૦ થી ધો-૧૦ અને ધો-૧૨માં અંગ્રેજી(પ્રથમ ભાષા) અને હિન્દી (પ્રથમ ભાષા)માં NCERTના 4/5/2019 12:26:08 PM
11681 તા.૦૬/૦૪/૨૦૧૯ના રોજ ચેટીચાંદની રજા જાહેર કરવા બાબત. 4/5/2019 11:35:25 AM
11680 "મેસ્કોટ એક્ટીવેશન પ્રોગ્રામ" 4/4/2019 1:09:49 PM
11679 સાતમા પગારપંચના સ્ટીકર મેળવવા બાબત 4/3/2019 12:59:41 PM
11678 ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગમાં વિષય માળખામાં ફેરફાર બાબત. 4/3/2019 11:23:23 AM
10678 Atal Tinkering Laboratory. 4/2/2019 12:43:18 PM
10677 એ.જિ.રાજકોટ ઓડીટ સંદર્ભેએ માહિતી મોકલી આપવા બાબત. 4/1/2019 12:13:02 PM
10676 સાતમા પગારપંચના સ્ટીકર મેળવવા બાબત 3/29/2019 6:11:44 PM
10675 આર્થિક સહાય પ્રથમ હપ્તો 2018 19 3/26/2019 1:53:38 AM
10674 આર્થિક સહાય 2018 19 પ્રથમ હપ્તો 3/26/2019 1:52:44 AM
10673 આર્થિક સહાય પ્રથમ હપ્તો 2018 19 3/26/2019 1:51:46 AM
10672 જુથ વિમા ની માહિતી મોકલવા બાબત.. 3/25/2019 11:37:59 AM
10671 શ્રેયાનયાદી ની વિગતોમાં ચકાસણી કરી ભૂલો સુધારી મોકલી આપવા બાબત. 3/22/2019 4:54:44 PM
10670 કન્યાઓની ફી ગ્રાન્ટ બાબત. 3/22/2019 4:28:44 PM
10669 કન્યાઓની ફી ગ્રાન્ટ બાબત 3/22/2019 4:13:57 PM
10668 કન્યાઓની ફી ગ્રાન્ટ બાબત 3/22/2019 3:35:24 PM
10667 પ્રવાસી ગ્રાન્ટ બાબત 3/22/2019 3:28:19 PM
10666 પ્રવાસી ગ્રાન્ટ બાબત 3/22/2019 2:01:35 PM
10665 પ્રવાસી ગ્રાન્ટ બાબત. 3/22/2019 1:57:52 PM
10664 સરકારી અને બિનસરકારી શાળાઓમાં ઇન્ટરનેટની સુવિધા આપવા અંગે આ સાથે સામલ યાદીમાં જણાવ્યા મુજબની શાળાઓએ 3/22/2019 12:31:41 PM
10663 ગુજકેટ online ભરાયેલા આવેદનપત્રમાં વેબસાઈટ ઉપર લોગીન કરી સુધારો કરવા બાબત 3/22/2019 11:33:26 AM
10662 ગુજકેટ online ભરાયેલા આવેદનપત્રમાં વેબસાઈટ ઉપર લોગીન કરી સુધારો કરવા બાબત 3/22/2019 11:33:22 AM
10661 આ સાથે સામેલ યાદી મુજબની શાળાઓએ માહિતી મોકલી આપવા બાબત 3/20/2019 3:16:51 PM
10660 ધોરણ-૧૦ના વિદ્યાર્થીઓ કારકિર્દી માર્ગદર્શન માટે એપ બેઇઝડ ઇન્ટરેસ્ટ ટેસ્ટનું આયોજન અને અમલીકરણ બાબત 3/20/2019 3:07:02 PM
10658 રજા તારીખ માં ફેરફાર કરવા બાબત. 3/20/2019 12:18:34 PM
10657 ગ્રાન્ટ આદેશ. 3/19/2019 2:52:59 PM
10656 ગ્રાન્ટ આદેશ... 3/19/2019 2:46:51 PM
10655 આ સાથે સામેલ યાદી મુજબની શાળાઓએ માહિતી મોકલી આપવા બાબત 3/19/2019 2:07:10 PM
10654 આ સાથે સામેલ યાદી મુજબની શાળાઓએ માહિતી મોકલી આપવા બાબત 3/19/2019 2:06:17 PM
10653 યુવા વિજ્ઞાની કાર્યક્રમ-યુવિકા 3/16/2019 5:23:08 PM
10652 રાજ્યની બિન-સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં આચાર્યની જગ્યા માટેના ઈન્ટરવ્યું હ 3/16/2019 3:29:48 PM
10651 શાળા વિકાસ સંકુલ બનાસકાંઠા વાર્ષિક પરીક્ષા કાર્યક્રમ એપ્રિલ 2019 ૩૩ 3/15/2019 9:20:22 AM
10650 સીપીએફ કર્મચારી નોમિનેશન, બેંક ડીટઈલ , પાન કાર્ડ, મોબાઈલ નં વિગત ઉમેરવા બાબત. 3/14/2019 3:57:41 PM
10649 ગુજકેટ-૨૦૧૯ પરીક્ષાની તારીખ ફેરફાર કરવા બાબત. 3/14/2019 2:15:56 PM
10648 ગુ.મા અને ઉ.મા.શિ. બોર્ડની માન્યતા પ્રાપ્ત શાળાઓમાં NCERTના પાઠ્યપુસ્તકોનો અમલ કરવા બાબત 3/14/2019 2:12:40 PM
10647 માન.ચેરીટી કમિશ્નરશ્રીની કચેરીમાં નોંધાયેલ ટ્રસ્ટો દ્વારા અન્ય ટ્રસ્ટોને માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિ 3/14/2019 2:07:36 PM
10646 ઇન્ટરનેટ કનેક્શન માટેની માહિતી આપ્વા બાબત 3/14/2019 1:55:18 PM
10644 ELECTION STAFF DATA NI MAHITI URGENT MOKLAVA BABAT 3/13/2019 5:40:30 PM
10641 સ્કુલ સેફ્ટી ઉપકરણૉ ઉપલબ્ધ બાબત 3/13/2019 1:44:01 PM
10638 ગુજરાત માં અને ઉમા પરીક્ષા વિનિમય 2005 ઉમેરો કરવા બાબત 3/13/2019 1:31:49 PM
10637 પ્રવાસની મંજુરી બાબત 3/13/2019 12:20:48 PM
9637 આદર્શ આચાર સંહિતા 3/13/2019 11:12:50 AM
9635 સીપીએફ S2 ફોર્મ બાબતે 3/12/2019 3:43:18 PM
9634 સીપીએફ પ્રાણકીટ આવેલ કર્મચારીની યાદી 3/12/2019 3:41:23 PM
9633 સરકારી અને બિનસરકારી શાળાઓમાં ઇન્ટરનેટની સુવિધા આપવા અંગે આ સાથે સામલ યાદીમાં જણાવ્યા મુજબની શાળાઓએ 3/11/2019 1:30:16 PM
9632 સરકારી અને બિનસરકારી શાળાઓમાં ઇન્ટરનેટની સુવિધા આપવા અંગે આ સાથે સામલ યાદીમાં જણાવ્યા મુજબની શાળાઓએ 3/11/2019 1:28:13 PM
9629 બિન-સરકારી ગ્રાન્ટેડ લધુમતી શાળાઓમાં વહીવટી સહાયક અને ગ્રંથપાલની જગ્યાઓ ભરવા અંગે માહિતી મોકલી આપવા 3/8/2019 4:44:21 PM
9628 સાતમાં પગાર પંચની ભલામણ સંદર્ભે ઉચ્ચતર પગાર ધોરણ યોજનામાં આનુષાગિક ફેરફાર કરવા બાબત., 3/8/2019 3:16:57 PM
9627 આચાર્યની ભરતી પ્રક્રિયા-૨૦૧૯ માટે ઉમેદવારોના રૂબરૂ ઈન્ટરવ્યું યોજવા બાબત 3/8/2019 3:09:27 PM
9626 સીપીએફ કર્મચારી નોમિનેશન, બેંક ડીટઈલ વિગત ઉમેરવા બાબત. 3/7/2019 3:54:24 PM
9625 સીપીએફ કર્મચારી NON-IRA ને IRA કરવા CSRF 1.3 ફોર્મ ભરવા બાબત. 3/7/2019 11:26:29 AM
9624 તા.૦૧/૦૧/૨૦૧૯ ની સ્થિતિએ અનામત વર્ગોના પ્રતિનિધિત્વ, ઘટ તથા બેડલોગની માહિતી મોકલી આપવા બાબત. 3/6/2019 1:58:05 PM
9623 ગુજરાત મા શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર અધિનિયમ ૧૯૭૨ ની જોગવાઈઓ ગુ.મા. શિક્ષણ ૧૯૭૪ જોગવાઈઓ અને ગુજરાત પબ્લિક 3/2/2019 1:26:06 PM
9622 Digital Gujarat Portal 2/26/2019 11:31:45 AM
9621 ધોરણ ૧૦ તથા ધોરણ ૧૨ ની પરીક્ષાની હોલ ટીકીટ વિતરણ બાબત. 2/22/2019 3:48:32 PM
9620 વિશ્વ માતૃભાષા દિવસની ઉજવણી કરવા બાબત.. 2/20/2019 5:22:01 PM
9619 વિશિષ્ટ જરૂરિયાતમંદ બાળકોને શાળામાં પ્રવેશ માટે મુશ્કેલી ન પડે તે માટેની સૂચનાઓ બાબત. 2/20/2019 5:13:17 PM
9618 માહે-ફેબ્રુ-૧૭થી ઓક્ટોબર-૧૭ સુધીના પગાર તફાવત બાબત. 2/20/2019 3:51:06 PM
9617 માર્ચ-૧૯ માસના દુરદર્શન અને બાયસેગ દ્વારા પ્રસારિત થતાં શૈક્ષણિક કાર્યક્રમોની વિગત મોકલવા બાબત 2/20/2019 3:26:25 PM
12345678910...
Back Page
Arrow

Importent Link

Importent Link

About Web

Contact US

Banaskantha Jilla Acharya Sangh
Contact :- (02742) 236571
Email :- bkacharyasangh2014@gmail.com
Web :- www.bkhighschool.org