View Paripatro
Search :

NoNameDate
5071 પદમાવતી ફિલ્મના ઘુમર નૃત્ય બાબત. 1/17/2018 1:40:15 PM
5070 રાજ્ય ગણિત વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ પ્રદર્શન-૨૦૧૮ 1/16/2018 6:37:42 PM
5068 વર્ગ-૩ જુ.કા./સી.કા.ની ખાતાકિય પરીક્ષા બાબત. 1/15/2018 12:55:36 PM
5067 ઑડિટ વસુલાત 1/12/2018 2:05:39 PM
5066 શાળાઓની ફી બાબતે વાલીઓ/જાહેર જનતાને નોટીસ બોર્ડ/વેબસાઈટ દ્વારા માહિતગાર કરવા બાબત 1/12/2018 1:15:34 PM
5065 કરૂણા અભિયાન-૨૦૧૮ 1/11/2018 4:59:11 AM
5064 દિવ્યાંગો માટે વિશિષ્ટ પ્રકારના શિક્ષણ આપવાની વ્યવસ્થા કરવા બાબત 1/10/2018 6:11:12 PM
5063 SLCC 1/10/2018 6:10:06 PM
5062 SCIENCE CARNIVAL - 2018 1/10/2018 1:51:15 PM
5061 ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંઘના અધિવેશન બાબત 1/10/2018 11:23:52 AM
5060 બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉ.મા. શાળાઓને અનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા બાબત. 1/10/2018 11:18:53 AM
5059 ગુજરાત સ્વનિર્ભર શાળાઓ (ફી નિયમન) અંગે. શાળાઓની ફી બાબતે વાલીઓ/જાહેર જનતાને બોર્ડ/વેબસાઈટ દ્વારા માહ 1/9/2018 2:42:25 PM
5058 સાતમાં પગાર પંચ અન્વયે ઉ.પ.ધો. યોજનામાં જરુરી સુધારો કરવા બાબત. 1/9/2018 1:17:34 PM
5057 કોશન મની (બાંહેધરી ફી) વિદ્યાર્થીને/વાલીને આપવા અંગે. 1/8/2018 6:11:16 PM
5056 Deen Dayal Sparsh Yojana 1/8/2018 3:54:46 PM
5055 NSS પોગ્રામ ઓફિસરોની તાલીમ બાબત. 1/8/2018 3:42:59 PM
5053 AADHAR DATA NI SALAMATI ANE GOPNIYTA BABAT 1/6/2018 5:31:05 PM
5052 pravesh yogyata pramanpatra babat GSHSEBOARD GANDHINAGAR 1/6/2018 3:34:14 PM
5051 દુરદર્શન પ્રસારણ પત્રક 1/5/2018 5:10:36 PM
5050 વર્ગ૩ જુ.કા./સિ.કા.ની ખાતાકીય પરીક્ષા માટેની માહિતી મોકલવા બાબત 1/5/2018 5:07:21 PM
5049 KARUNA ABHIYAN- 2018 1/5/2018 1:40:38 PM
5048 EBC 1/4/2018 5:36:09 PM
5047 પ્રવાસી શિક્ષકની મુદ્દત લંબાવવા બાબત. 1/4/2018 12:39:34 PM
5046 પ્રવાસી મહેનતાણા બાબત. 1/3/2018 11:04:43 AM
5045 પ્રવાસી મહેનતાણા બાબત. 1/3/2018 11:03:49 AM
5044 SBI માં ખાતું ખોલાવવા બાબત 1/2/2018 5:25:04 PM
5043 ખાતાકીય પરીક્ષા ફેબ્રુ-૨૦૧૮ જાહેરનામું 1/1/2018 7:09:46 PM
5042 ઓડીટની વસુલાત અને વાંધા હેઠળની રકમની માહિતી બાબત. 1/1/2018 3:40:42 PM
5041 માર્ચ-૨૦૧૮ની વિજ્ઞાન પ્રવાહની પ્રાયોગિક પરીક્ષા બાબત. 1/1/2018 3:37:55 PM
5040 NSS ની માહિતી આપવા બાબત. 12/29/2017 4:00:57 PM
5039 જુથ વીમા બાબત 12/29/2017 11:24:08 AM
5038 ધો-૧૦ અને ૧૨ની પરીક્ષાઓમાં ઉપસ્થિત રહેનાર વિદ્યાર્થીઓના વાલીઓને માર્ગદર્શન આપવા માટે પત્ર લખવા બાબત. 12/27/2017 5:55:49 PM
5037 જુથ વીમાની કપાત કરવા અંગે 12/26/2017 1:48:17 PM
5036 તાસદીઠ માનદ વેતનથી શિક્ષણ કાર્ય કરવા અંગે. 12/20/2017 2:45:08 PM
5035 pravesh yogyata pramanpatra babat GSHSEBOARD GANDHINAGAR 12/19/2017 3:21:22 PM
5034 શિક્ષકોની માહિતી સુધારણા 12/15/2017 5:51:58 PM
5033 TEACHERS REGISTRATION 12/15/2017 5:49:02 PM
5032 NEW NSS UNIT 12/15/2017 5:45:01 PM
5031 DIGITAL GUJARAT PORTAL 12/15/2017 11:29:09 AM
5030 પોગ્રામ ઓફિસરની માહિતી આપવા બાબત (NSS) 12/13/2017 5:12:45 PM
5029 વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી ૨૦૧૭ની સૂચનાઓની અમલવારી સારું 12/13/2017 3:19:58 PM
5028 Gujarat council & science technology 12/13/2017 1:57:37 PM
5027 કેરિયર કોર્નર 12/13/2017 11:40:31 AM
5026 HINDI EXAMS YOJVA MATE 12/12/2017 5:52:16 PM
5025 વિધાનસભા સામાન્ય ચુંટણી ૨૦૧૭ 12/11/2017 6:28:57 PM
5024 રાષ્ટ્રીય બાળ વિજ્ઞાન કોંગ્રેસ-૨૦૧૭ 12/8/2017 5:23:49 PM
5023 U-Dise 2017-18 12/8/2017 3:19:11 PM
5022 વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ આર્થિક સહાય અંગે. 12/7/2017 5:15:59 PM
5021 પ્રસારણ પત્રક મોકલવા બાબત. 12/6/2017 4:07:36 PM
5020 અખબાર યાદી 12/6/2017 4:06:42 PM
5019 ક્રેડીટ સર્ટીફિકેટ મેળવવા બાબત 12/5/2017 1:03:06 PM
5018 ઓનલાઈન પગાર બાંધણી બાબત. 11/30/2017 5:15:15 PM
5017 School Safety Policy 2016 11/30/2017 5:11:47 PM
5016 ઈન્ટર સ્કુલ બેન્ડ સ્પર્ધા ૨૦૧૭/૧૮ 11/29/2017 5:27:17 PM
5015 શસસ્ત્ર ધ્વજ દિન 11/29/2017 5:26:33 PM
5014 ડી.બી.ટી અંતર્ગત ઓનલાઈન ૨૦૧૭-૧૮ 11/29/2017 5:01:02 PM
5013 School Safety Policy 2016 11/27/2017 5:15:22 PM
5012 સંવિધાન દિવસ 11/27/2017 4:03:38 PM
5011 ૩૦/૦૯/૨૦૧૭ અંતિત આંકડાકીય માહિતીની એક્ષલ શીટ 11/24/2017 6:12:50 PM
5010 ૩૦/૦૯/૨૦૧૭ અંતિત આંકડાકીય માહિતી બાબતનો પરિપત્ર 11/24/2017 6:11:48 PM
5009 મફત અને ફરજીયાત શિક્ષણ 11/24/2017 5:40:03 PM
5008 પ્રવાસી શિક્ષકોની નિમણૂંક બાબત. 11/24/2017 5:38:42 PM
5007 DIGITAL GUJARAT PORTAL 11/24/2017 5:37:54 PM
5006 શાળા સલામતી 11/24/2017 5:36:34 PM
5005 NSS CAMP ની માહિતી મોકલવા બાબત. 11/24/2017 5:04:02 PM
5004 અખબાર યાદી 11/24/2017 4:31:48 PM
5002 અખબાર યાદી 11/23/2017 4:23:17 PM
5001 NAME,SURNAME,BIRTHDATE,BIRTH PLACE SUDHARNA BABAT 11/23/2017 1:32:08 PM
5000 BISAG 11/22/2017 6:06:12 PM
4999 વિધાનસભા સામાન્ય ચૂંટણી-૨૦૧૭ 11/22/2017 3:24:08 PM
4998 અખબાર યાદી 11/22/2017 2:10:32 PM
4997 શૈક્ષણિક વર્ષ ૨૦૧૮-૧૯ માટે ધો.૯ થી૧૨ પાઠયપુસ્તક માંગણાપત્રક એસ.વી.એસ.માં મોકલી આપવા બાબત. 11/22/2017 11:47:50 AM
4996 શિષ્યવૃતિ બાબત 11/18/2017 3:30:08 PM
4995 વિધાનસભા સામાન્ય ચુંટણી ૨૦૧૭ મતદાન મથક સુવિધા બાબત. 11/17/2017 6:11:54 PM
4994 મોઘવારી તફાવત 11/17/2017 5:42:41 PM
4993 Scholarship feloship from online bhharva babat 11/15/2017 4:47:39 PM
4992 HSC આવેદનપત્રો ભરવા બાબત 11/14/2017 5:11:08 PM
4991 જાતિ પ્રમાણપત્ર બાબત 11/14/2017 5:09:59 PM
4990 શિષ્યવૃતિ ઓનલાઈન પડતર દરખાસ્તો જીલ્લા કક્ષાએ મોકલવા બાબત. 11/14/2017 5:09:19 PM
4989 GUJARAT PORTAL ONLINE FROM BHARVANA CHALU THAI GAYA CHE.JAN BABAT 11/14/2017 12:14:48 PM
4988 સશસ્ત્ર ધ્વજદિન-૨૦૧૭ 11/10/2017 1:11:32 PM
4987 Safe School Vehicle Policy 11/10/2017 12:25:46 PM
4986 ALL INDIA ECI QUIZ-2017 11/9/2017 6:10:58 PM
4985 શાળાના કામ અર્થે કચેરીની મુલાકાત લેવા અંગે. 11/9/2017 5:33:05 PM
4984 STD.10 ONLINE FORM 11/9/2017 5:24:01 PM
4983 School Safety Policy 2016 11/9/2017 5:21:37 PM
4982 વ્યવસાઈલક્ષી આર્થિક સહાય આપવા બાબત. 11/9/2017 1:08:00 PM
4981 ડીઝીટલ પોર્ટલનો ઉપયોગ કરવા બાબત. 11/9/2017 1:05:32 PM
4980 PRATHAMIK MADHYMIK CHITRAKAAM PARIXSHA 2017 11/9/2017 11:42:30 AM
4979 PRAVASHI GRANT AADESH 11/8/2017 11:37:36 AM
4978 Swachch Vidhyalay Puraskar-2017 11/7/2017 3:36:00 PM
4977 CCTV 11/7/2017 11:31:46 AM
4976 NSIGSE-2017-18 11/6/2017 5:11:40 PM
4975 NSIGSE MAHITI MOKALVA BABAT 11/6/2017 5:10:48 PM
4974 ધો.૧૦/૧૨ ના પ્રશ્નપત્ર પરિરૂપ બાબત. 11/6/2017 4:35:24 PM
4973 ADHAR UPDESHION 11/3/2017 12:47:50 PM
4972 iCAI 2017 11/3/2017 12:47:05 PM
4971 ARTHIK SAHAY 2015-16 FOR TEACHERS CHILD 11/3/2017 12:45:32 PM
4970 શાળા સલામતી 11/1/2017 5:50:09 PM
4969 સ્વચ્છ વિદ્યાલય પુરસ્કાર 10/27/2017 5:25:09 PM
12345678910...
Back Page
Arrow

Importent Link

Importent Link

About Web

Contact US

Banaskantha Jilla Acharya Sangh
Contact :- (02742) 236571
Email :- bkacharyasangh2014@gmail.com
Web :- www.bkhighschool.org