View Paripatro
Search :

NoNameDate
14762 સરકારી/ગ્રાન્ટેડ/નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના શૈક્ષણીક/બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફ દ્વારા ખાનગી ટ્યુશન ન કરવા બાબત. 9/20/2021 1:25:28 PM
14761 રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ પરિક્ષા ( એન. ટી. એસ. ઈ.) ૨૦૨૧ પરીક્ષા બાબત.. 9/20/2021 1:23:23 PM
14760 અખબારી યાદી. 9/20/2021 1:21:43 PM
14759 ગાંધીનગર મહાનગર પાલિકા થરા અને ઓખા નગરપાલીકા ઓની સામાન્ય ચૂંટણી ભાણવડ નગરપાલીકાની મધ્યસત્ર ચૂંટણી તથ 9/20/2021 1:21:03 PM
14758 પાલનપુર નગપાલિકા હદ વિસ્તારમાં આવતા અને નિયમાનુસાર ફાયર એન. ઓ.સી. મેળવવાની બાકી હોય તેવા તમામ સ્કૂલન 9/20/2021 1:17:35 PM
14757 અખબારી યાદી. 9/17/2021 5:02:41 PM
14756 અખબારી યાદી. 9/17/2021 4:42:36 PM
14755 નિભાવ ગ્રાન્ટ (બીજો હપ્તો) ફાળવવા બાબત.(વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨) 9/16/2021 4:11:27 PM
14754 સરકારી/ગ્રાન્ટેડ/નોન ગ્રાન્ટેડ શાળાઓના શૈક્ષણીક/બિન શૈક્ષણિક સ્ટાફ દ્વારા ખાનગી ટ્યુશન ન કરવા બાબત. 9/15/2021 4:32:50 PM
14753 અખબારી યાદી. 9/15/2021 3:15:08 PM
14752 CBSE માંથી ધોરણ -૧૦ માંથી mathematics basic સાથે અભ્યાસ કરેલ વિદ્યાર્થીને ગુ. મા.ઉ.મા.શિ.બોર્ડની માન 9/15/2021 3:14:44 PM
14751 Digital Gujarat portal પર ભારત સરકારશ્રીની પ્રિ મેટ્રિક શિષ્યવૃતિ યોજનાઓના અમલ બાબત. 9/15/2021 3:12:30 PM
14750 વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ અંતર્ગત સરસ્વતી સાધના સાયકલ સહાય યોજના ડીજીટલ ગુજરાત પોર્ટલ પર કરવા બાબત. 9/15/2021 3:09:43 PM
14749 વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માં ભારત સરકાર ની લઘુમતી જાતિની પ્રિ મેટ્રિક/પોસ્ટ મેટ્રિક તથા મેરીટ કમ મીન્સ શિષ્યવૃતિ 9/15/2021 3:07:47 PM
14748 એક દિવસીય craft awareness program બાબત. 9/15/2021 12:06:17 PM
14747 Distance learning program on " Water resources sectors in India " for school teachers to be conducte 9/15/2021 11:44:53 AM
14746 નિષ્ઠા ૨.૦ સેકન્ડરી તાલીમની સંબંધી મોડ્યુલ ૪ થી ૬ ની ટેલીકોન્ફરન્સમાં શીક્ષકો અને આચાર્યોને જોડવા બ 9/13/2021 3:54:29 PM
14745 વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ ની પ્રથમ એકમ કસોટી ના આયોજન અંગે.(ધોરણ ૦૯ થી ધોરણ ૧૨). 9/13/2021 3:52:35 PM
14744 મહાવીર એવોર્ડ માટે ભલામણો મોકલવા બાબત. 9/13/2021 3:39:37 PM
14743 કોવીડ ૧૯ માં અનાથ થયેલ અને એક વાલી ગુમાવેલ ખાનગી શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકો બાબત. 9/13/2021 3:38:42 PM
14742 રાજ્યની બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના શૈક્ષણીક અને બિન શૈક્ષણિક કર્મચારીઓ 9/9/2021 5:08:52 PM
14741 ગુજરાત માઘ્યમિક અને ઉરચતર માઘ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ ગાંધીનગર સામાન્ય ચૂંટણી ૨૦૨૧ ના ઓળખ પત્રો ઇસ્યુ કરવા 9/9/2021 4:38:35 PM
14740 શૈક્ષણીક વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે શૈક્ષણીક કેલેન્ડર ની વિગતો મોકલવા બાબત. 9/9/2021 4:36:11 PM
14739 કોવિડ-૧૯ ની પ્રવર્તમાન પરિસ્થિતિને ધ્યાને લઇ પ્રવેશથી વંચિત રહેલ ધોરણ-૯ થી ૧૨ ના વિદ્યાર્થીઓને શાળા 9/9/2021 4:33:22 PM
14738 ધોરણ ૧૦ ગણિત વિષયમાં ગણિત સ્ટાન્ડ અને ગણિત બેઝિકના વિષય કોડ ફાળવવા બાબત. 9/8/2021 4:52:39 PM
14737 તા. ૦૯/૦૯/૨૦૨૧ ના રોજ યોજાનાર ટેલીકોન્ફરન્સ નિહાળવા બાબત. 9/7/2021 12:52:37 PM
14736 જી.સી.ઇ.આર.ટી. તાલીમ બાબત. 9/6/2021 5:49:19 PM
14735 સને ૨૦૨૧-૨૨ ના વર્ષ માટે રાષ્ટ્રીય સેવા યોજના (NSS) ના સ્વયંસેવકો ની ફાળવણીની માહિતી મોકલી આપવા બાબત 9/6/2021 5:46:37 PM
14734 આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ માટે યોજવાના પ્રવુતિઓ/કાર્યક્રમો બાબત. 9/6/2021 11:55:34 AM
14733 શિક્ષક પર્વ ની ઉજવણીના ઉદ્દઘાટન માટે સમય ફેરફાર બાબત. 9/6/2021 11:30:16 AM
14732 કોવિડ ૧૯માં અનાથ થયેલ અને એક વાલી ગુમાવેલ ખાનગી શાળામાં અભ્યાસ કરતા બાળકો બાબત. 9/6/2021 11:26:07 AM
14731 હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત દુરદર્શન કેન્દ્ર ડીડી ગિરનાર પર શૈક્ષણિક કાર્યનું ૧ સપ્ટેમ્બર થી ૩૦ સપ્ટેમ્બર સ 9/6/2021 11:22:47 AM
14730 ધોરણ ૧૧ માં પ્રવેશ સંદર્ભ ભારતના અન્ય બોર્ડમાંથી આવતા વિદ્યાર્થીઓએ પ્રવેશ યોગ્યતા પ્રમાણપત્ર મેળવવા 9/4/2021 5:06:27 PM
14729 Digital Gujarat પર ભારત સરકારશ્રીની પ્રિ મેટ્રિક શિષ્યવૃતિ યોજનાઓના અમલ બાબત. 9/4/2021 2:56:59 PM
14728 ૫ સપ્ટેમ્બર ૨૦૨૧ શિક્ષક દિનના કાર્યક્રમ બાબત 9/2/2021 7:43:23 PM
14727 સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટીકનો ઉપયોગ ટાળી દેશને સિંગલ યુઝ પ્લાસ્ટિકના ઉપયોગથી મુક્ત કરવા બાબત. 9/2/2021 7:36:59 PM
14726 CBSE માંથી ધોરણ -૧૦ માંથી mathematics basic સાથે અભ્યાસ કરેલ વિદ્યાર્થીને ગુ. મા.ઉ.મા.શિ.બોર્ડની માન 9/2/2021 7:21:36 PM
14725 રાષ્ટ્રીય શાયર ઝવેરચંદ મેઘાણી ની ૧૨૫મી જન્મજયંતિ વર્ષ નિમિતે શોર્યગીત અને સ્પર્ધામાં આયોજન બાબત. 9/2/2021 7:15:22 PM
14724 ફિટ ઇન્ડિયા કવિઝમાં ભાગ લેવા બાબત. 9/2/2021 7:11:20 PM
14723 બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં બિન શૈક્ષણીક કર્મચારીઓનું સેટ અપ નક્કી કરવ 9/2/2021 7:01:08 PM
14722 જુલાઈ ૨૦૨૧ ના ઉમેદવારોના પરિણામના સાહિત્યનું વિતરણ બાબત. 9/2/2021 5:43:04 PM
14721 ITI ના તાલીમાર્થીઓના અંગ્રેજી વિષયના ફોર્મ ભરવા બાબત. 9/1/2021 2:41:06 PM
14720 ધોરણ ૯ થી ૧૨ના વિધાર્થીઓ માટે દૂરદર્શન ડી.ડી.ગિરનાર ચેનલ પરથી પ્રસારિત થતા શૈક્ષણિક કાર્યક્રમો નિહાળ 9/1/2021 2:36:32 PM
14719 અખબારી યાદી. 9/1/2021 2:33:56 PM
14718 ઉચ્ચતર માધ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરિક્ષા જુલાઈ ૨૦૨૧ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ના (રીપીટર ઉમેદવાર) પરિણામ બાદની કાર્યવ 9/1/2021 12:21:40 PM
14717 માઘ્યમિક અને ઉરચતર માઘ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકોને નિષ્ઠા શિક્ષક તાલીમમાં શીક્ષકો અને આચાર્યોને જોડાવા બા 9/1/2021 12:18:17 PM
14716 પોષણ માસ ઉજવવા બાબત. 9/1/2021 12:16:08 PM
14715 Essay competition. 8/31/2021 4:19:07 PM
14714 બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક તથા ઉ. બુ.શાળાઓના સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષની ગ્રાન્ટ ગણત 8/27/2021 2:49:46 PM
14713 મોબાઈલ ટુ સ્પોર્ટ્સ કાર્યક્રમ અંતર્ગત વાદન સ્પર્ધા બાબત. 8/26/2021 12:07:48 PM
14712 ધાર્મિક લઘુમતી ની પ્રિ-મેટ્રિક, પોસ્ટ મેટ્રિક અને મેરીટ કમ મીન્સ શિષ્યવૃત્તિ યોજનાની શાળા/કોલેજ/સંસ 8/25/2021 4:29:17 PM
14711 સને ૨૦૨૦-૨૧ ના વર્ષની ગ્રાન્ટ ગણતરી કરવા બાબત. 8/25/2021 3:39:44 PM
14710 સ્વચ્છતા પખવાડીયા ૨૦૨૧ ની ઉજવણી કરવા બાબત. તા.૦૧/૦૯/૨૦૨૧ થી તા.૧૫/૦૯/૨૦૨૧. 8/25/2021 12:34:21 PM
14709 અખબારી યાદી. 8/23/2021 4:05:07 PM
14708 નિષ્ઠા સેકન્ડરી કોર્સમાં સેલ્ફ ફાયનાન્સ શાળાઓનાં આચાર્યો અને શિક્ષકોને જોડવા બાબત. 8/23/2021 3:47:45 PM
14707 અખબારી યાદી. 8/23/2021 3:45:37 PM
14706 જેલમાં સજા ભોગવતા શાળામાં અભ્યાસ કરતા બંદીવાનોના બાળકોને શૈક્ષણિક સવલતો આપવા બાબત. 8/21/2021 3:58:39 PM
14705 મેલેરીયા નિર્મૂલન કાર્યક્રમ અંતર્ગત કાર્યવાહી કરવા બાબત. 8/21/2021 3:56:18 PM
14704 Online nomination for 2021-22 under revamped inspire award scheme manak. 8/21/2021 3:55:01 PM
14703 બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓમાં ફરજ બજાવતા ઉદ્યોગ શિક્ષકની માહિતી બાબત. 8/19/2021 6:38:58 PM
14702 ધોરણ ૧૦ બોર્ડની જાહેર પરીક્ષા ૨૦૨૧ ના ખાનગી નિયમિત વિધાર્થીઓના શાળા કક્ષાના વિષયના ગુણ ઓનલાઇન અપલોડ 8/18/2021 6:13:15 PM
14701 અખબારી યાદી. 8/17/2021 3:41:11 PM
14700 અખબારી યાદી. 8/17/2021 3:40:47 PM
14699 નિષ્ઠા ૨.૦ સેકન્ડરી તાલીમની ટેલીકોન્ફરન્સનો સુધારા આદેશ. 8/13/2021 4:59:29 PM
14698 રાષ્ટ્રીય પ્રતિભા શોધ કસોટી ૨૦૨૦ પરીક્ષાના પરિણામ બાબત. 8/13/2021 2:31:12 PM
14697 નિષ્ઠા ૨.૦ સેકન્ડરી તાલીમ સંબંધી ટેલીકોન્ફરન્સ માં શિક્ષકો અને આચાર્યો ને જોડાવા બાબત. 8/13/2021 2:29:24 PM
14696 સ્વાતંત્ર દિનની ઉજવણી નિમિત્તે વિવિધ સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરવા બાબત. 8/12/2021 12:09:41 PM
14695 ઉ. મા. પ્ર. પરીક્ષા જુલાઈ ૨૦૨૧ ધોરણ ૧૨ વિજ્ઞાન પ્રવાહ ના રીપીટર વિદ્યાર્થીઓ ના ૩૩૨ કમ્પ્યુટર પ્રાયોગ 8/12/2021 12:06:55 PM
14694 ઉચ્ચ. માધ્ય પ્રમાણપત્રો પરીક્ષા મે ૨૦૨૧ (સામાન્ય પ્રવાહ) ના નિયમિત ઉમેદવારોના ના પરિણામના સાહિત્યનું 8/11/2021 10:07:17 PM
14693 સંસ્કૃત શિક્ષક કાર્યશાળા માટે શિક્ષકોને હાજર રહેવા બાબત. 8/11/2021 9:34:43 AM
14692 સને ૨૦૨૧-૨૨ ના શરુ થયેલ શૈક્ષણીક વર્ષના ધોરણ ૧ થી ૮ ના ધોરણવાર નોંધાયેલ વિદ્યાર્થિની સંખ્યાની વિગતો 8/10/2021 3:50:41 PM
14690 મુખ્યમંત્રી બાળ સહાય યોજના કેમ્પ બાબત. 8/9/2021 1:00:44 PM
14689 નવા નિમાયેલ કર્મચારીઓના એમ્પ્લોયમેન્ટ નંબર ફાળવણી બાબત. 8/7/2021 4:10:19 PM
14688 આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવની ઉજવણી બાબત. 8/7/2021 1:30:27 PM
14687 વિકલાંગ દિનની ઉજવણી બાબત.. 8/7/2021 1:29:02 PM
14686 સંસ્કૃત સપ્તાહના કાર્યક્રમો શાળા કક્ષાએ યોજવા બાબત. 8/7/2021 1:27:27 PM
14685 વર્ષ ૨૦૨૧-૨૨ માટે કામચલાઉ વર્ગવધારા હંગામી ધોરણે મંજુર કરવા બાબત. 8/7/2021 1:14:01 PM
14684 આઝાદી કા અમૃત મહોત્સવ અંતર્ગત રાષ્ટ્રગીતનું ગાન કરવા માટે જરૂરી કાર્યવાહી કરવા બાબત. 8/6/2021 3:36:54 PM
14683 જુનિયર ક્લાર્ક/ક્લાર્ક-કમ-ટાઇપીસ્ટ/ટાઇપીસ્ટ સંવર્ગની અધ્યતન સ્થિતિની પ્રવરતા યાદી તૈયાર કરવા માટેની 8/2/2021 5:46:31 PM
14682 HMAT પરીક્ષા ૨૦૨૧ ડોક્યુમેન્ટ વેરિફિકેશન માટે ઉપસ્થિત થનાર ઉમેદવારો માટે અગત્યની સૂચના. 8/2/2021 5:42:56 PM
14681 નેશનલ અને સ્ટેટ લેવલ રૂરલ આઇ. ટી. ક્વીઝ બાબત. 8/2/2021 5:40:40 PM
14680 મે ૨૦૨૧ ધોરણ ૧૨ સામાન્ય પ્રવાહના નિયમિત વિધાર્થીઓના with held પરીણામ બાબત. 8/2/2021 5:38:50 PM
14679 મદદનીશ શિક્ષણ નિરીક્ષકની ખાલી જગ્યાઓ ભરવા રાજ્ય કક્ષાનો જિલ્લા ફેરબદલી કેમ્પ યોજવા બાબત. 8/2/2021 4:52:20 PM
14678 હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત દુરદર્શન કેન્દ્ર ડીડી ગિરનાર પર શૈક્ષણિક કાર્યનું ૧ ઓગસ્ટ થી ૩૧ ઓગસ્ટ સુધી નું સ 8/2/2021 12:23:35 PM
14677 રાજ્યની સરકારી અને બિન સરકારી અનુદાનિત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના સમય નિયત કરવા બાબત. 8/2/2021 12:12:39 PM
14676 માહે ઓકટોબર ૨૦૧૯ થી ડિસેમ્બર ૨૦૧૯ સુધીના મોંઘવારી તફાવત બાબત. 8/2/2021 12:09:23 PM
14675 ચિલ્ડ્રન્સ યુનિવર્સિટી ના બાળવિશ્વ માસિકનું લવાજમ ભરવા બાબત. 8/2/2021 12:07:10 PM
14674 નિષ્ઠા સેકન્ડરી 2.0 ની ટેલિકોન્ફરન્સમાં શિક્ષકો અને આચાર્યોને જોડાવા બાબત. 8/2/2021 12:03:18 PM
14673 વર્ષ ૨૦૨૦-૨૧ માં ફાળવેલ (Nss) સ્વયં સેવકો ની સંખ્યા પ્રમાણે ડેટા મોકલવા બાબત. 7/30/2021 4:12:48 PM
14672 માઘ્યમિક અને ઉરચતર માઘ્યમિક શાળાઓના શિક્ષકોને નિષ્ઠા શિક્ષક તાલીમમાં શિક્ષકો અને આચાર્યોને જોડવા બા 7/30/2021 12:35:22 PM
14671 યુવા ઉત્સવ સ્પર્ધા બાબત. 7/30/2021 12:31:49 PM
14670 મોબાઈલ ટુ સ્પોર્ટ્સ કાર્યક્રમ અંતર્ગત ગાયન સ્પર્ધા બાબત. 7/30/2021 12:28:50 PM
14669 દેશની સ્વતંત્રતાના ૭૫ વર્ષ નિમિતેની ઉજવણીના ભાગરૂપે ઈસરો દ્વારા ઓનલાઇન ક્વીઝ સ્પર્ધાના આયોજન બાબત. 7/29/2021 3:26:09 PM
14668 લઘુમતી શાળાઓની માહિતી મોકલવા બાબત. 7/27/2021 3:03:13 PM
14667 રાજ્યની તમામ બોર્ડની માઘ્યમિક અને ઉરચતર માઘ્યમિક શાળાઓમાં ધોરણ ૯ થી ધોરણ ૧૧ માં પ્રત્યક્ષ શિક્ષણકાર્ 7/26/2021 4:01:19 PM
14666 ગ્રાન્ટેડ શાળાઓની વિદ્યાર્થીનીઓને વિનામૂલ્યે શિક્ષણ પૂરું પાડવા ખર્ચની માહીતી મોકલવા બાબત. 7/26/2021 2:38:39 PM
14665 Restoration an upgrading of pension as per 7th pay commission grievance of smt.pratibha a.gandhi, nd 7/22/2021 5:49:01 PM
14664 માઘ્યમિક પ્રમાણપત્ર પરીક્ષા મે ૨૦૨૧ના નિયમિત ઉમેદવારોના પરિણામના સાહિત્ય નું વિતરણ બાબત. 7/22/2021 5:37:26 PM
14663 હોમ લર્નિંગ અંતર્ગત દુરદર્શન કેન્દ્ર ડીડી ગિરનાર પર શૈક્ષણિક કાર્યના પ્રસારણ બાબત. 7/22/2021 5:26:37 PM
14662 અખબારી યાદી. 7/20/2021 5:38:31 PM
12345678910...
Back Page
Arrow

Importent Link

Importent Link

About Web

Contact US

Banaskantha Jilla Acharya Sangh
Contact :- (02742) 236571
Email :- bkacharyasangh2014@gmail.com
Web :- www.bkhighschool.org