View Paripatro
Search :

NoNameDate
5154 શિક્ષણ સહાયકની ભરતી બાબત 3/17/2018 6:44:51 PM
5153 આંતરરાષ્ટ્રીય વન દિવસ 3/17/2018 3:25:09 PM
5152 ખાતાકીય પરીક્ષા-૨૦૧૮ ના પરિણામ બાબત. 3/17/2018 3:10:03 PM
5151 પ્રાથમિક શાળાના સમયમાં ફેરફાર બાબત 3/17/2018 3:09:03 PM
5150 નિભાવ અનુદાન ગ્રાન્ટ 3/15/2018 7:08:54 PM
5149 નિભાવ ગ્રાન્ટ 3/15/2018 7:08:17 PM
5148 વિદ્યાર્થીનીઓને વિનામૂલ્ય શિક્ષણ બાબતની ગ્રાન્ટ ફાળવણી 3/15/2018 4:47:19 PM
5147 2017-18 online primatric scholarship darkhast 3/15/2018 4:14:49 PM
5146 રીસીપ્ટની ઝેરોક્ષ રાખવા બાબત. 3/15/2018 11:50:29 AM
5145 રીસીપ્ટની ઝેરોક્ષ શાળાને આપવની જાણ કરવા બાબત. 3/15/2018 11:49:37 AM
5144 ધો-૧૦ના વિદ્યાર્થીઓને કારકિર્દી માર્ગદર્શન એપ બેઈઝડ ઈન્ટરેસ્ટ ટેસ્ટનું આયોજન 3/15/2018 11:47:57 AM
5143 ગુજકેટ-૨૦૧૮ 3/13/2018 6:31:02 PM
5142 રાષ્ટ્રીય નેતાઓની છબીઓ પ્રદર્શિત કરવા બાબત. 3/13/2018 11:03:38 AM
5141 backlog 3/12/2018 3:21:58 PM
5140 ict teacher awards 3/12/2018 11:49:24 AM
5139 રાજ્ય પારિતોષિક-૨૦૧૮ 3/6/2018 3:56:14 PM
5138 ફી એફિડેવિટ રજુ કરવા બાબત 3/5/2018 7:24:41 PM
5137 NATIONAL ELECTION QUIZ-2018 3/1/2018 5:49:51 PM
5136 મહિલા દિનની ઉજવણી બાબત 3/1/2018 12:58:17 PM
5135 ધો.૧૨ વિ.પ્ર. બાદ કૃષિ અને સંલગ્ન અભ્યાસક્રમોની માહિતી 2/28/2018 2:00:53 PM
5134 ONLINE DARKHAST FORWORD KARVA BABAT 2/27/2018 2:13:37 PM
5133 JNVST-2018 NI TARIKH NAKKI THAVA BABAT 2/27/2018 12:18:54 PM
5132 અખબાર યાદી 2/26/2018 6:43:55 PM
5131 PMKK 2/23/2018 4:22:00 PM
5130 ગુજરાત પાક્ષીક (પરિપત્ર) 2/23/2018 1:53:41 PM
5129 સફારી મેગેઝીન પરિપત્ર 2/23/2018 1:52:48 PM
5128 ssc પરીક્ષાની હોલ ટિકિટ વિતરણ અંગે. 2/23/2018 12:40:58 PM
5127 તાસદીઠ માનદવેતનથી શિક્ષણકાર્ય કરાવવા અંગે 2/22/2018 8:21:56 PM
5126 ધો-૧૦ના વિદ્યાર્થીઓનો એપ બેઝ્ડ ઈન્ટરેસ્ટ ટેસ્ટનું આયોજન કરવા બાબત. 2/22/2018 6:12:53 PM
5125 ચિત્રકામ કક્ષાપરીક્ષા-૨૦૧૭ પરિણામ 2/22/2018 6:11:43 PM
5124 stationary kharidi babat 2/22/2018 12:27:38 PM
5123 PMKK 2/21/2018 4:44:49 PM
5122 પ્રવાસી શિક્ષકના મહેનતાણા અંગે 2/21/2018 3:34:09 PM
5121 registration to online programme in school leadersip and managemant 2/17/2018 11:47:00 AM
5120 રાજ્ય કક્ષાની રિસર્ચ પેપર પ્રેઝન્ટેશન કોન્ફરન્સના આયોજન બાબત. 2/16/2018 6:27:52 PM
5119 JEE EXAM -- 2018 2/16/2018 6:26:13 PM
5118 ધો-૧૦ અને ૧૨ના વિદ્યાર્થીઓ માટે બાયસેગ કાર્યક્રમ 2/16/2018 4:47:59 PM
5117 Laghumati jatini scholarship mate shalaona registration babat 2/16/2018 2:58:48 PM
5116 જિલ્લા/તાલુકા પંચાયતોની સામાન્ય ચૂંટણી અંગે. 2/15/2018 5:57:45 PM
5115 થરાદ તથા ધાનેરા નગરપાલિકાની સામાન્ય ચૂંટણી અંગે. 2/15/2018 5:56:08 PM
5113 શાળાના બાળકોની સલામતી અંગે. 2/15/2018 5:51:07 PM
5112 શાળાના બાળકોની સલામતી અંગે. 2/15/2018 5:48:01 PM
5111 માન.વડાપ્રધાનશ્રીના તા.૧૬ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૧૮ના રોજ આયોજિત કાર્યક્રમ બાબત. 2/15/2018 11:37:51 AM
5110 online scholarship darkhast forword karva babat 2/14/2018 5:01:18 PM
5109 scholarship online darkhast forword karva babat 2/14/2018 5:00:50 PM
5108 scholarship online darkhast forword karva babat 2/14/2018 4:58:42 PM
5107 scholarship online darkhast forword karva babat 2/14/2018 4:54:31 PM
5106 માન.વડાપ્રધાનશ્રીના કાર્યક્રમ બાબત. 2/12/2018 5:44:58 PM
5105 નોન-ગ્રાન્ટેડ શાળા માહિતી પત્રક 2/9/2018 6:20:57 PM
5104 sthanik pravash tarike melama java babat 2/9/2018 2:55:56 PM
5103 Scholarship from online verifiy karva babat 2/8/2018 2:48:20 PM
5102 Scholarship from online verifiy karva babat 2/8/2018 2:45:51 PM
5101 School Safety Policy 2016 2/7/2018 3:49:41 PM
5100 divyang student scholarship related 2018 2/7/2018 1:51:08 PM
5099 ગુજરાત સાયન્સ સિટી ખાતે બાયોરિસોર્સિંગ અંગે વેકેશન તાલીમ કાર્યક્રમ 2/6/2018 5:19:23 PM
5098 નેશનલ ડી વોર્મિંગ ડે 2/6/2018 5:16:01 PM
5097 ઉચ્ચતર પગાર ધોરણની દરખાસ્તો મોકલવા બાબત. 2/5/2018 5:50:08 PM
5096 school safety policy 2/5/2018 5:48:13 PM
5095 આધારકાર્ડ રજીસ્ટર નિભાવવા બાબત. 2/5/2018 5:46:21 PM
5094 UPSC NDA EXAM 2/3/2018 6:22:29 PM
5093 SWACHH BHARAT MISSION 2/3/2018 6:20:09 PM
5092 માર્ચ-૨૦૧૮ માં લેવાનાર ધો-૧૦ અને ૧૨ પરીક્ષાનું સુધારેલ શિક્ષા કોષ્ટક મોકલવા બાબત. 2/3/2018 5:10:55 PM
5091 open sbi account 2018 2/3/2018 1:19:32 PM
5090 school parking facility in compound 2/3/2018 1:18:53 PM
5089 cctv camera for march-2018 2/1/2018 9:33:26 PM
5088 GRAND EDUCATION FAIR-2018 1/31/2018 5:50:30 PM
5087 અખબારયાદી 1/30/2018 4:43:12 PM
5086 અખબારયાદી 1/30/2018 4:40:46 PM
5085 હક્ક રજા 1/25/2018 4:09:21 PM
5084 એડમિશન આઈ.ટી.આઈ-૨૦૧૮ અંતર્ગત પ્રેજન્ટેશન બાબત 1/25/2018 2:04:09 PM
5083 શહીદ દિન-૨૦૧૮ 1/25/2018 2:02:45 PM
5082 Electoral Literacy Club લોન્ચ કરવા બાબત. 1/23/2018 3:44:41 PM
5081 વર્ગ-૩ વહીવટી કર્મચારીઓની "લોઅર લેવલ ખાતાકીય પરીક્ષા-૨૦૧૮"નાં આવેદનપત્રો મોકલવા બાબત. 1/23/2018 1:21:40 PM
5080 FELOSHIP ONLINE 1/23/2018 1:15:49 PM
5079 કૌશલ્ય તાલીમ વિશે 1/20/2018 5:23:20 PM
5078 આર્થિક સહાયનો બીજો અને ત્રીજા હપ્તા અંગે. 1/20/2018 3:14:53 PM
5077 nas exam 2017-18 1/20/2018 12:37:25 PM
5076 Gujarati Science Carnival-2018 1/20/2018 12:19:11 PM
5075 ગ્રાન્ટ એસેસમેન્ટ કરાવી લેવા બાબત. 1/20/2018 11:06:23 AM
5074 NEET ના કાર્યક્રમો અંગે માન. મંત્રીશ્રી, શિક્ષણના વક્તવ્ય બાબત. 1/19/2018 3:01:13 PM
5073 NATIONAL VOTERS DAY 1/19/2018 2:57:57 PM
5072 GENDER CHAMPIONS IN SCHOOLS 1/19/2018 2:56:47 PM
5071 પદમાવતી ફિલ્મના ઘુમર નૃત્ય બાબત. 1/17/2018 1:40:15 PM
5070 રાજ્ય ગણિત વિજ્ઞાન અને પર્યાવરણ પ્રદર્શન-૨૦૧૮ 1/16/2018 6:37:42 PM
5068 વર્ગ-૩ જુ.કા./સી.કા.ની ખાતાકિય પરીક્ષા બાબત. 1/15/2018 12:55:36 PM
5067 ઑડિટ વસુલાત 1/12/2018 2:05:39 PM
5066 શાળાઓની ફી બાબતે વાલીઓ/જાહેર જનતાને નોટીસ બોર્ડ/વેબસાઈટ દ્વારા માહિતગાર કરવા બાબત 1/12/2018 1:15:34 PM
5065 કરૂણા અભિયાન-૨૦૧૮ 1/11/2018 4:59:11 AM
5064 દિવ્યાંગો માટે વિશિષ્ટ પ્રકારના શિક્ષણ આપવાની વ્યવસ્થા કરવા બાબત 1/10/2018 6:11:12 PM
5063 SLCC 1/10/2018 6:10:06 PM
5062 SCIENCE CARNIVAL - 2018 1/10/2018 1:51:15 PM
5061 ગુજરાત રાજ્ય આચાર્ય સંઘના અધિવેશન બાબત 1/10/2018 11:23:52 AM
5060 બિન સરકારી અનુદાનિત મા. અને ઉ.મા. શાળાઓને અનુદાન સહાયનું ધોરણ સુધારવા બાબત. 1/10/2018 11:18:53 AM
5059 ગુજરાત સ્વનિર્ભર શાળાઓ (ફી નિયમન) અંગે. શાળાઓની ફી બાબતે વાલીઓ/જાહેર જનતાને બોર્ડ/વેબસાઈટ દ્વારા માહ 1/9/2018 2:42:25 PM
5058 સાતમાં પગાર પંચ અન્વયે ઉ.પ.ધો. યોજનામાં જરુરી સુધારો કરવા બાબત. 1/9/2018 1:17:34 PM
5057 કોશન મની (બાંહેધરી ફી) વિદ્યાર્થીને/વાલીને આપવા અંગે. 1/8/2018 6:11:16 PM
5056 Deen Dayal Sparsh Yojana 1/8/2018 3:54:46 PM
5055 NSS પોગ્રામ ઓફિસરોની તાલીમ બાબત. 1/8/2018 3:42:59 PM
5053 AADHAR DATA NI SALAMATI ANE GOPNIYTA BABAT 1/6/2018 5:31:05 PM
5052 pravesh yogyata pramanpatra babat GSHSEBOARD GANDHINAGAR 1/6/2018 3:34:14 PM
12345678910...
Back Page
Arrow

Importent Link

Importent Link

About Web

Contact US

Banaskantha Jilla Acharya Sangh
Contact :- (02742) 236571
Email :- bkacharyasangh2014@gmail.com
Web :- www.bkhighschool.org